تعهدات گارانتی

تعهدات گارانتی

تعهدات گارانتی شامل اجرت تعویض یا تعمیر قطعه و همچنین قیمت قطعات تعویضی طبق ضوابط اعلام شده و تائید کارشناس فنی شرکت است.

کلیه قطعات گیربکس که در اثر عدم کیفیت مورد نیاز قطعه ، عدم انطباق صحیح، خرابی جنس قطعه، عدم مونتاز صحیح، نشتی روغن از محلهای کاسه نمد و پیچها، سایش ماهک ها، صدای ناهنجار دنده ها، صدای غیر عادی بلبرینگ ها، ایجاد خراش و خرابی بر روی دنده ها در اثر کیفیت نامطلوب قطعه، لنگی بیش از حد مجاز در خروجی گیربکس ، شکستگی قطعات در بار مجاز وارده، عدم جاروی مناسب دنده ها، سائیدگی سنکرونها، عدم عملکرد مناسب قطعات و غیره.. که با نظارت و تشخیص کارشناسان شرکت در دوره تعیین شده گارانتی اتفاق افتد، شامل گارانتی گیربکس می باشد. 

مواردی که شامل گارانتی نمی شود:

هر گونه عیب و ایراد که ناشی از عوامل غیر از کیفیت نامطلوب مواد ، ساخت و مونتاژ قطعات باشد مانند.

استفاده نادرست از گیربکس ، اعمال بار بیش از حد مجاز به گیربکس و یا هریک از قطعات آن ( تحمیل دور بالا به گیربکس برای مدت طولانی ، عدم استفاده از کلاچ در تعویض دنده و.....).

شرایط نامناسب نگهدای گیربکس ، کمبود روغن و سوختن و سرخ شدن دنده ها ، هرگونه دستکاری و یا تغییر در قطعات که موجب تغییر شرایط کار و اعمال باراضافی به گیربکس شود ( مانند نصب P.T.O با اندازه های غیر استاندارد و عدم نصب صحیح آن و عدم حفظ نقاط فنی جهت نصب).

هرگونه تعمیرات در مرکز تعمیر غیر از نمایندگی های مجاز ایران خودرودیزل ، تصادفها و حوادث و بلاهای طبیعی و هرگونه تخریب با عوامل بیرونی و ضربه ، دستکاری سیستم کیلومتر شمار خودرو و غیره .. که بنا به تشخیص عمدی بودن مورد توسط کارشناسان اثبات شود دوره گارانتی گیربکس ساقط است.