اخبار

ریتاردر اتوبوس و کامیون

ریتاردر اتوبوس و کامیون

هر سیستمی که بتواند بجز ترمز اصلی ماشین از سرعت ماشین بکاهد ریتاردر نام دارد. در آمریکا اصطلاحاً به ریتاردر موتور Jake Brake هم می گویند.